Stanowisko CGS ws. konsultacji MAiC dot. finansowania społecznościowego

Centrum Gospodarki Społecznościowej uczestniczyło w konsultacjach społecznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dot. regulacji finansowania społecznościowego w Unii Europejskiej.

 

Czy Komisja właściwie identyfikuje bariery i szanse dla rozwoju crowdfundingu w UE?
Tak.

Czy zaproponowane przez Komisję działania są odpowiednie na obecnym etapie rozwoju crowdfundingu?

Według naszej opinii zakres działań jest adekwatny, choć należy zwrócić uwagę, że nie został zaplanowany zakres ani harmonogram prowadzenia prac w przyszłości. Pozytywnie odnosimy się do utworzenia nieformalnej grupy ekspertów, którzy reprezentując środowisko branżowe mogą wskazać istotne bariery rozwoju i zasugerować rozwiązania służące mieszkańcom wszystkich Krajów Członkowskich.
Z satysfakcją przyjmujemy informację o promocji finansowania społecznościowego oraz ewentualnym inicjatywom legislacyjnym w tym zakresie. Natomiast w chwili obecnej Komisja Europejska nie przedstawiła konkretnego planu i zestawu działań, a ten prawdopodobnie będzie podlegał kolejnym konsultacjom społecznym.
W naszej opinii, odpowiednie instytucje w Polsce nie powinny czekać na inicjatywę KE, a samodzielnie włączyć się w promocję finansowania społecznościowego oraz publiczną debatę nad uczciwymi zasadami jego stosowania i wsparcie podmiotów funkcjonujących na tym rynku. Jesteśmy zdania, iż inicjatywa ustawodawcza w Polsce nie jest niezbędna, ale powinny zostać zaplanowane działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.

Czy istnieją bariery prawne dla rozwoju crowdfundingu w Polsce – zarówno udziałowego jak i bezudziałowego?

W teorii stosowanie finansowania społecznościowego w Polsce w obu modelach jest legalne i opiera się na klarownych zasadach. W praktyce stosowane są różne rozwiązania i w niektórych przypadkach radykalnie różnią się od siebie, mimo na pozór podobnego przebiegu transakcji wsparcia/pozyskiwania kapitału tą metodą. Stoimy na stanowisku, że inicjatywa legislacyjna nie jest niezbędna, ale powinny być promowane rozwiązania stosowane przez właścicieli platform, których celem jest przede wszystkim ochrona interesów projektodawców oraz wspierających.

Czy na tym etapie rozwoju crowdfunding wymaga dodatkowych regulacji prawnych, a jeśli tak, to w jakim obszarze?

Jak wyżej.

Czy istnieją specyficzne bariery dla crowdfundingu w wymiarze transgranicznym w UE?

Tak, istnieją, choć można wskazać przykłady platform finansowania społecznościowego, które prowadzą działalność na co najmniej dwóch rynkach Unii Europejskiej. Bariery prawne będą z pewnością jednym z głównych przedmiotów zainteresowania Komisji Europejskiej. Dodatkową kwestię stanowią jednak bariery mentalne, związane z brakiem zaufania wielu inwestorów do inwestycji na innych rynkach, co wynika przede wszystkim z różnicami w zakresie lokalnego otoczenia prawno-gospodarczego, w tym regulacją rynku kapitałowego i prawa handlowego oraz trudnościami w stosowaniu nadzoru właścicielskiego.

Plan działań:

Centrum Gospodarki Społecznościowej popiera i promuje w wszelkie inicjatywy służące promocji mechanizmów i narzędzi gospodarki społecznościowej, w tym crowdfundingu. Stanowisko Polski dotyczące Komisji Europejskiej w naszej opinii powinno być jednoznacznie pozytywne. W związku z tym, że nie zostały przedstawione szczegółowe propozycje rozwiązań, należy śledzić działania KE i uczestniczyć w jej pracach w zakresie finansowania społecznościowego.
Dodatkowo, stoimy na stanowisku, iż podobne działania, tj. weryfikacja potrzeb i barier, zaplanowanie odpowiadających im działań i wdrożenie powinny występować w Polsce już teraz i niezależnie od tempa prac w Brukseli.

TAGI:

, , , , ,

NEWSLETTER

Zapisując się będziesz otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach.

ZOBACZ TAKŻE